Janusz Jurek

STREET PHOTO
The photo series was created during the search for absurd and street scenes that are not the norm, those that evoke emotions and do not leave the viewer indifferent. They capture the surrounding world in an unposed manner, at a decisive moment. Seria fotografii powstała podczas poszukiwania absurdów i scenek ulicznych które nie są normą, takich które wywołują emocje i nie pozostawiają widza obojętnego. Fotografie otaczającego świata w sposób niepozowany w decydującym momencie.
LOOK DOWN
The "LOOK DOWN" photo series is the result of spontaneous photography, allowing to capture fascinating moments from the perspective of a freely hanging camera on the neck. It is a convincing testimony that intriguing and interesting events often unfold directly beneath our noses. Seria fotografii "LOOK DOWN" jest rezultatem spontanicznego fotografowania, pozwalającego uchwycić fascynujące kadry z perspektywy aparatu swobodnie zawieszonego na szyi. To przekonujące świadectwo tego, że intrygujące i ciekawe zdarzenia często rozgrywają się bezpośrednio tuż pod naszym nosem.
SWEET HOLIDAYS!
The aesthetics of the holiday world are very colorful, but often saturated with tackiness, artificiality, and plastic. Estetyka świata wakacji jest bardzo kolorowa, ale często nasycona jest tandetą, sztucznością i plastikiem.
TABOR KALISKI - reportage
The Kaliski Tabor - a journey not only through the villages on the Prosna River, but mainly a journey through time. The journey began at the fire station in Czempisz. I continued it for 2 days, documenting those whose passion is to preserve local folk culture from being forgotten. Probably one of the most unique events in the region, and at the same time the least known, niche and undiscovered... but maybe that's just how it's meant to be. Czempisz. August 5-6, 2022. Tabor Kaliski - podróż nie tylko po wsiach nad Prosną, ale przede wszystkim podróż w czasie. Wędrówke zaczęła się w remizie w Czempiszu. Kontynuowałem ją przez 2 dni dokumentując tych, których pasją jest ocalenie lokalnej kultury ludowej przed zapomnieniem. Chyba jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w regionie, a tym samym najmniej znane, niszowe i nieodkryte... ale po prostu może takie ma być. Czempisz. 5-6 sierpnia 2022.
SKOWYRNE WRAKI - reportage
On a closed track set up in a field, races take place featuring low-budget, old cars. They are characterized by the absence of many non-essential body elements, and an additional scratch or dent doesn't make any impression on the owners. Despite the simplicity of the races and the age of the vehicles, drivers, along with their supporting families, engage very intensely in the competition. Guzowice. August 19, 2023. Na zamkniętym torze stworzonym na polu odbywają się wyścigi, w których uczestniczą niskobudżetowe, stare samochody. Charakteryzują się one brakiem wielu nieistotnych elementów karoserii, a dodatkowa rysa bądź wgniecenie nie robi na właścicielach żadnego wrażenia. Mimo prostoty wyścigów i wieku pojazdów, kierowcy z kibicującymi im rodzinami angażują się bardzo intensywnie w rywalizację. Guzowice. 19 sierpnia 2023.
ŚMIGUS-DYNGUS - reportage
Smigus-dyngus is a traditional Polish holiday celebrated on the first Monday after Easter. During this holiday, people pour water on each other, celebrating the return of spring and the revival of nature after a long winter. In the pictures: Volunteer Fire Brigade in Przygodzice and residents of Przygodzice. April 10, 2023. Śmigus-dyngus to tradycyjne polskie święto obchodzone w pierwszy poniedziałek po Wielkanocy. Podczas tego święta ludzie oblewają się nawzajem wodą, świętując w ten sposób powrót wiosny i ożywienia natury po długiej zimie. Na zdjęciach: Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach oraz mieszkańcy Przygodzic. 10 kwietnia 2023.
JAROCIN FESTIWAL
AMMAN
TRAVEL
STREET PORTRAITS
NEW YORK PEOPLE
ARCHI
EVERYDAY project
Every day, for over 10 years ... Janusz Jurek - (J.J.) in the music video Jacek Jędrzejak (J.J.). In short, INCEPTION. The music video was made of selected photos that I have been taking with my phone every day and continuously for over 10 years. Codziennie, od ponad 10 lat... Janusz Jurek - J.J. (Dżej Dżej) w teledysku Dżej Dżeja J.J. Jacka Jędrzejaka (Big Cyc, Czarno-Czarni). Jednym słowem INCEPCJA. Teledysk został zrealizowany z wybranych zdjęć, które wykonuję telefonem codziennie i nieprzerwanie od ponad 10 lat.
Back to Top